1. Giới thiệu chung

Tên phòng: Phòng Quản lý chất lượng – Đào tạo và Chỉ đạo tuyến

Điện thoại: 02093.812.005

Địa điểm: Tầng 3, Nhà A, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn

LÃNH ĐẠO HIỆN NAY

Trưởng phòng: Ths. Nông Bích Thủy
Trưởng phòng: Ths. Nông Bích Thủy

 

Tập thể phòng Quản lý chất lượng – Đào tạo và chỉ đạo tuyến

 

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Triển khai xây dựng Đề án cải tiến chất lượng tại Khoa Huyết học-Truyền máu
Bệnh viện phối hợp với Đại sứ quán Israel tổ chức lớp tập huấn hồi sức cấp cứu tim mạch nâng cao, năm 2019

 

Họp Hội đồng Quản lý chất lượng Bệnh viện
Đào tạo liên tục cán bộ y tế tại Trung tâm Y tế Huyện Na Rỳ, năm 2020

2. Cơ cấu tổ chức :

2.1. Sơ lược quá trình phát triển:

Phòng Quản lý chất lượng – Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn được thành lập theo Quyết định sô 607/QĐ-SYT ngày 24/7/2019 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn. Là phòng chức năng, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động Quản lý chất lượng, Đào tạo và Chỉ đạo tuyến trong bệnh viện.

2.2. Nhân lực: Phòng có 04 viên chức, trong đó:

-  02 Thạc sỹ (01 ThS RHM, 01 ThS Nội khoa)

- 02 Cử nhân Điều dưỡng  

2.3. Chức năng nhiệm vụ:

- Nhiệm vụ Quản lý chất lượng Bệnh viện: Thực hiện theo Thông tư số 19/2013/TT- BYT ngày 12/07/2013 của Bộ Y tế Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện.

- Nhiệm vụ Đào tạo liên tục: Thực hiện theo Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ Y tế Hướng dẫn việc Đào tạo liên tục cho cán bộ Y tế.

- Nhiệm vụ Chỉ đạo tuyến của Bệnh viện Hạng II: Thực hiện theo Quyết đinh số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế Về việc ban hành Quy chế bệnh viện.

3. Hoạt động chuyên môn:

3.1. Quản lý chất lượng:

- Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện trình giám đốc phê duyệt

- Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa, phòng;

- Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu đề xuất giải pháp khắc phục;

- Thu thập, tổng hợp, phân tích dự liệu quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng của bệnh viện;

- Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

- Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ y tế ban hành hoặc thừa nhận;

- Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;

- Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

3.2. Đào tạo

-  Xây dựng kế hoạch đào tạo và đào tạo liên tục  về chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ y tế trình giám đốc phê duyệt;

- Tổ chức triển khai, quản lý công tác đào tạo liên tục cho cán bộ viên chức trong đơn vị theo đúng quy định;

- Quản lý mọi đối tượng học sinh, sinh viên, cán bộ đến học, thực tập tại bệnh viện;

- Hợp tác, liên kết đào tạo nguồn nhân lực y tế nhiều trình độ: Cao đẳng, Đại học... theo quy định.

3.3. Chỉ đạo tuyến:

- Lập kế hoạch công tác chỉ đạo tuyến trình giám đốc bệnh viện phê duyệt để tổ chức thực hiện.

- Khảo sát, đăng ký nhu cầu và tham mưu tiếp nhận, triển khai hoạt động chỉ đạo tuyến của tuyến trên.

- Theo dõi, tham mưu thực hiện Đề án 1816, chỉ đạo các khoa triển khai có hiệu quả các Đề án bệnh viện vệ tinh...

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới.

- Phối hợp với các chuyên khoa tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ bệnh viện và cán bộ tuyến dưới.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết với tuyến trên, nội bộ bệnh viện và tuyến dưới để có thông tin hai chiều trên dưới, rút kinh nghiệm trong thực hiện, điều chỉnh hoạt động chỉ đạo tuyến trình giám đốc bệnh viện và báo cáo cấp trên.

- Tổ chức thống kê, lưu trữ các tài liệu, hồ sơ về hoạt động chỉ đạo tuyến  theo đúng quy định.

4. Phương hướng hoạt động:

-  Tham mưu tích cực cho Ban giám đốc chỉ đạo toàn diện hoạt động Quản lý chất lượng, đào tạo và chỉ đạo tuyến của Bệnh viện.

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác Quản lý chất lượng, đào tạo và chỉ đạo tuyến của Bệnh viện (chuyên trách, bán chuyên trách, thành viên Hội đồng QLCL, thành viên Mạng lưới QLCL...).

- Phối hợp nhịp nhàng giữa Phòng QLCL-ĐT&CĐT với tất cả các phòng, khoa trong công tác quản lý chất lượng, đào tạo và chỉ đạo tuyến của Bệnh viện.

- Giám sát chủ động, đề xuất và triển khai các giải pháp khắc phục những tồn tại, từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng, đào tạo và chỉ đạo tuyến của Bệnh viện.

- Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của phòng  trong lộ trình phát triển, nâng hạng Bệnh viện.